Držimo pod kotrolom!

CAFM – Computer Aided Facility Management

Sve veća međusobna povezanost našeg sveta se nije zaustavila ni u građevinskoj industriji. Već nekoliko godina Computer Aided Facility Management (Upravljanje objektima uz pomoć računara) omogućava brzu komunikaciju i radnu evidenciju između zakupaca, zakupodavca i menadžera objekta sa integrisanim tehnološkim rešenjem.

REIWAG Facility Services je ustanovio ovaj trend na vreme i dugo godina uspešno koristimo CAFM softver PLANON na međunarodnom tržištu. PLANON se bazira na SQL i jedan je od vodećih CAFM softvera na svetu.

PLANON interfejsu se može pristupiti putem interneta. Ovo omogućava klijentu i nama da brzo reagujemo na probleme i da nas obavesti o statusu radnog naloga u svakom trenutku.

Prednosti na prvi pogled:

  • 365/24/7 komunikacija
  • Planiranje budžeta za održavanje u svakom željenom nivou detalja
  • Kontrola budžeta i kontrola troškova za svaki radni nalog
  • Pregled servisnih intervala , trajanja garancija , ...
  • Informacije o vremenu odziva , izvršenih servisa, ...
  • Analiza troškova za ispravnu odluku pri investiranju

   Funkcionalnost

   Zaposleni od klijenta dostavlja zahteve preko interneta u CAFM aplikaciju sa svog radnog mesta. Na primer, može prijaviti kvar na klima uređaju u određenoj prostoriji.

   Naši zaposleni odmah dobijaju relevantan zahtev na svojim računarima, tabletima i telefonima. Zaposleni potvrđuje prijem zahteva i obaveštava klijenta o vremenu i načinu otklanjanja kvara.

   Klijent može pratiti u svakom trenutku fazu rešavanja problema i ako je tražio može biti uključen u čitav proces. Ako je potreban rezervni deo i ako je ograničena cena za nabvku istog, tražiće se odobrenje od klijenta bez kašnenja u rešavanju problema. 

   Nakon otklanjanja kvara, uz svaki primljeni zahtev se sastavlja izveštaj. Na taj način klijent može proveriti da li je odziv na servis u skladu sa ugovorom, a troškovi u skladu sa budžetom. Troškovi održavanja mogu da budu evidentirani kroz CAFM softver na svaki uređaj posebno, što omogućava pravilnu odluku pri investicijama na osnovu realnih troškova.