Dokazan kvalitet!

Sertifikati

 

REIWAG Facility Services d.o.o. posluje u skladu sa procedurama matične kompanije REIWAG Facility Services GmbH iz Austrije, sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001, sistemom  upravljanja žaštitom životne sredine 14001 i sistemom upravljanja zaštite zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001.

 


ISO 9001:2015  - Sistem upravljanja kvalitetom

Ova norma postavlja zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u slućaju da firma mora prezentovati svoju sposobnost da njeni proizvodi i usluge zadovoljavaju zahteve kupaca i zakonodavstva a cilj joj je povećanje zadovoljstva kupaca.

Norma opisuje modele celokupnog sistema kontrole kvalitete i predstavlja bazu za sveobuhvatan sistem kontrole kvalitete.

Sertifikat ISO 9001 (pdf)

 

• ISO 14001:2015  -  Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

U cilju širenja ekološke svesti u sklopu celoga koncerna, odlučili smo se za razradu aspekta „životna sredina“. U našem poslovanju zauzimamo se za odgovoran odnos između ekonomije i ekologije. Implementacija sistema za upravljanje zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2015 u postojeći sistem upravljanja je naš alat za merenje neprekidnog poboljšanja našeg ekološkog balansa.

 

Sertifikat ISO 14001 (pdf)

 

 

• OHSAS 18001:2007  - sistem upravljanja zaštite zdravlja i bezbednošću na radu

Za zdravlje i bezbednost na radu stvaramo najbolje moguće uslove za prevenciju povreda na radu i profesionalnih bolesti za svoje zaposlene .

Sertifikat OHSAS 18001